Juridik

När det gäller juridiska konsekvenser för olika aktioner så är tyvärr varken polis eller det svenska rättssystemet så förutsägbart som vi skulle kunna önska. Därför är detta generell information baserad på Ofogs tidigare erfarenheter, men varje aktion är unik och polis och rättsystem kan bete sig väldigt olika, så utgången av en aktion kan således bli väldigt varierande. Därför är det viktigt och nödvändigt att diskutera igenom olika scenarier med polis och rättsligt efterspel innan ni ger er iväg på en aktion!

Möjliga juridiska konsekvenser för olika aktioner

Spex & Bus & Annat

Om du spexar, sjunger, håller tal eller liknande på allmän plats, till exempel utanför en vapenfabrik eller vid ett av Natos krigsskepp begår du inget brott. Möjligtvis kan polisen be dig att gå längre bort från området med hänvisning till att du stör den allmänna ordningen eller liknande. Om du vid detta tillfälle inte lyder kan polisen gripa dig för brottet ohörsamhet mot ordningsmakten, brottsbalken kap 16 kap. 3 §.

Undersökning av militära områden eller vapenfabriker

Vill du göra en undersökning av ett militärt område bör du veta att dessa oftast klassas som "särskilda skyddsområden" enligt skyddslagen, (2010:305) som har ersatt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar. Vapenfabrikerna i Karlskoga och Linköping är sådana särskilda skyddsområden, likväl som krigsövningsområdet NEAT i Norrbotten. Det innebär att det är förbjudet att ta sig in och förbjudet att fotografera och att rita av området. Tar du dig in på området döms du troligen för olaga intrång eller brott mot skyddslagen. Det har tidigare gett 30-80 dagsböter. Om du klipper upp staketet för att ta dig in kommer du sannolikt få betala skadestånd för detta.

Ofog befinner sig i en rättslig process gentemot vapenföretaget Aimpoint i Malmö, som kräver att Ofog ska betala för deras ökade bemanning som de satte in i samband med aktioner mot företaget. Denna rättsliga process fortsätter under hösten 2012. Ofog har även i samband med efterspel till aktioner blivit krävda att betala för såväl ökad bemanning som sanering efter att ha t.ex. målat under aktionen.

Blockad

Blockerar du ingången till t.ex. en vapenfabrik döms du troligen för egenmäktigt förfarande med dagsböter som påföljd. Om den allmänna ordningen störs och polisen uppmanar er att lämna platsen kan ni även bli åtalade för ohörsamhet mot ordningsmakten. Om du håller fast dig i andra eller i föremål när polisen försöker få bort dig räknas det som våldsamt motstånd, däremot inte om du spelar död eller låst fast dig. I praktiken bryr sig polisen ofta inte om att ta upp en anmälan när det bara rör sig om folk som hållit armkrok, men möjligheten finns.

Förklaring av olika brott

Läs mer i Brottsbalken.  

Olaga intrång

Att olagligt ta sig in på annans mark, hus, fabrik, båt osv. Olaga intrång ger böter och grovt olaga intrång ger fängelse i högst två år.

Egenmäktigt förfarande

Till exempel att "låna" någons bil, byta lås på någons dörr, utan tillåtelse använda andras saker eller blockera en ingång till ett företag eller en affär. Egenmäktigt förfarande ger böter eller fängelse i högst sex månader och grovt egenmäktigt förfarande ger fängelse i högst två år.

§2 Vägtrafiklagen

Att till exempel stoppa trafiken.

Ohörsamhet mot ordningsmakten

Att inte lyda polisen när de beordrar dig att flytta dig eller att gå in på avspärrat polisområde. Ohörsamhet mot ordningsmakten ger böter eller fängelse i högst sex månader.

Våldsamt motstånd

Att göra minsta lilla aktiva motstånd när polisen griper dig. Hit räknas att hålla fast sig i någon eller något, dock inte att bli helt lealös i kroppen. Våldsamt motstånd ger böter eller fängelse i högst sex månader.

Våld mot tjänsteman

Att till exempel slå polisen eller hindra dem att utöva sitt yrke. Våld mot tjänsteman ger fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Skyddslagen (2010:305)

Lag för förstärkt skydd till särskilda byggnader, anläggningar, områden och objekt mot sabotage, terroristbrott, spioneri och grovt lån. Dessa områden är till exempel förvaltningsbyggnader, slottet, områden som ägs av försvarsmakten, områden som används för energiförsörjning, vattenförsörjning, radio- och telekommunikation eller försvarsindustriella ändamål. Exempel på vad som skyddas av skyddslagen är krigsövningsområdet NEAT i Norrbotten. Det är olagligt att ta sig in på dessa områden, att fotografera dem, göra beskrivningar eller mäta dem. Brott mot skyddslagen kan ge böter eller fängelse i högst ett år. Polisen har rätt att beslagta fotografier och föremål som använts som hjälpmedel utan att lämna tillbaka dem. Det är även ett eget brott att "lämna oriktig eller vilseledande uppgifter" för att ta sig in på området, ett brott som kan ge böter eller fängelse i högst sex månader. Enligt Gatupolitikens Lagar kan det finnas en större risk att skadegörelse som sker på skyddsområde anses som sabotage.
Läs hela lagtexten

Om du blir gripen

Förmildrande och försvårande omständigheter

Förmildrande och försvårande omständigheter är något som påverkar hur stora böterna blir. Om du har gjort likvärdiga brott tidigare i Sverige, alltså fredsaktioner eller liknande, räknas det som en försvårande omständighet, och böterna blir högre. Efter tre gripande har aktivister tidigare getts fängelse istället för böter. En förmildrande omständighet kan vara aktionernas "fredliga karaktär". Å andra sidan ses det som en försvårande omständighet om aktionerna görs som ett led i en "långvarig och planerad verksamhet". Det kan alltså gå på ett ut.

Omhändertagande och gripande

Omhändertagande: Räcker med att du har stört den allmänna ordningen eller vägrat visa ID-kort. Max 6 timmar, 12 timmar om det krävs för identifiering.
Gripande: Krävs att du är misstänkt för något brott. Max 12 timmar.

Anhållan

Krävs beslut från åklagare. Max 4 dygn.
Blir du anhållen får du sitta i högst 24 timmar om det inte enligt åklagaren behövs mer tid åt utredningen (då är det högst 4 dygn). För att kunna hålla dig längre än så måste du häktas. Det sker efter en häktningsförhandling som hålls inom 14 dagar, och kan bara hända om brottet du misstänks för kan ge minst 1 års fängelse. Om du blir anhållen eller häktad kan du be att får läsa "Lag (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl." 

Häktning

Krävs beslut i häktningsförhandling om misstanke om brott som ger minst 1 års fängelse. Om polisen omhändertar dig för identifiering måste de släppa dig efter 6 timmar (12 timmar i speciella fall). Visar du ID får du inte omhändertas. Ibland använder polisen PL 13§ (störande av den allmänna ordningen) för att kunna omhänderta eller köra bort aktivister. Du får då aldrig hållas i mer än 6 timmar, även om de inte lyckats identifiera dig. Misshandlas du av polisen bör du uppsöka läkare för att få bevis. Gör gärna en anmälan till JO också för statistikens skull eller för att få ersättning. När polis förhört dig, eller tiden gått ut, har du rätt att bli frigiven direkt och de får inte utan "synnerliga skäl" tvinga dig till förhör igen inom 12 timmar.Under din tid på polisstationen har du rätt att få vila, använda toaletten samt få mat, som också ska vara anpassad till dig t.ex. vegansk eller glutenfri mat. Den som förhör dig får inte ljuga, hota, muta, tvinga eller trötta ut dig. Du behöver aldrig uppge något annat än namn, personnummer och adress under förhör om du inte vill. Du har också rätt till att neka förhör, om du inte vill. Polisen kan inte tvinga dig till förhör, men kommer förmodligen försöka övertala dig till förhör. Innan en aktion som kan leda till gripande är det viktigt att ni har pratat igenom i er vängrupp om hur ett förhör går till så ni känner er trygga, samt vad ni säger om syftet med aktionen och om varandra. Allt du säger i förhöret antecknas och kan komma att användas i en rättslig process. Det kan fylla en funktion såväl politiskt som i en rättslig process både att medverka vid förhör som att neka förhör, båda metoderna används inom Ofog. Polisen får inte ställa frågor om sexuell orientering, politisk åskådning, organisationsmedlemskap m.m. De får heller inte ta fingeravtryck utan beslut från åklagare. Det har hänt att polisen krävt DNA-prov, vilket du har rätt att neka. För att kunna tvinga dig till ett DNA-prov krävs beslut av åklagare. Det är inte så sannolikt att polisen kommer kräva ett DNA-prov av dig i samband med en aktion.

Visitering

Kvinnor får inte kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas av, eller i närvaro av män. En såkallad skyddsvisitering får dock göras av en manlig polis på en kvinna, vilket i praktiken innebär att polisen kollar så att du inte har något vapen eller annat farligt på dig inför att du till exempel ska åka polisbil.  

Böter

Utdrag ur Gatupolitikens lagar (Federativs förlag 2005):
”Böter är det vanligaste straffet, och det kommer ofta i kombination med andra straff (BrB 25 kap.). Vid alla brott, förutom de allra lindrigaste, ska den dömde utöver det ordinarie straffet betala en avgift på 500 kronor till brottsofferfonden. Böter kan dömas ut till en viss summa, 100–2 000 kronor per brott, och kallas då penningböter men betydligt vanligare är att böter döms ut i form av ett antal dagsböter. Antalet är mellan 30 och 150. En dagsbot ska utgöra 1/1000 av den dömdes årsinkomst efter att skatt och försörjning till barn dragits bort. Till detta läggs 50 kronor för varje 1 000 000 i förmögenhet utöver 400 000. En dagsbot ska dock alltid vara mellan 30 och 1 000 kronor. De lägsta möjliga dags-böterna blir därmed 30 x 30 = 900 kronor och det högsta 150 x1 000 =150 000 kronor. Om bötessumman anses orimligt hög kan den sänkas av domstolen. Bötesbeloppet betalas, till skillnad från skadeståndet, till staten. Böter som inte betalas lämnas över till kronofogden för indrivning. Till skillnad från andra skulder försvinner en bötesskuld om den inte lyckats drivas in inom fem år.”

Skadestånd

Utdrag ur Gatupolitikens lagar (Federativs förlag 2005):
”Den som på olika sätt skadar någon kan dömas av domstol att betala skadestånd för att kompensera skadan. Skillnaden mellan skadestånd och bötesstraff är att skadeståndet går direkt till den som skadas och böterna går till staten. Skadeståndet är tänkt att i första hand kompensera skadan. Även de som bara hjälper till och inte aktivt deltar i en aktion kan komma att krävas på skadestånd. Har ett brott anmälts till polisen går det ofta inte att ta tillbaka det. Men det kan den som kräver skadestånd göra. Det har hänt att företag har tagit tillbaka sina krav på skadestånd när aktivisterna gjort klart att företagets miljöskador kommer att belysas i rättegångsprocessen. De har hellre sluppit den negativa publiciteten än att få ett skadestånd som aktivisterna troligen aldrig kommer att lyckas betala. Som huvudregel ska endast den ekonomiska skadan ersättas när grejer går sönder (sakskador). Det betyder kostnader för att reparera eller köpa nya föremål. Står ett bygge stilla för att en maskin förstörts kan företaget också kräva ersättning för förlorad inkomst och liknande, så kallade förmögenhetsskador.” Kan kronofogden beslagta saker som tillhör andra i mitt kollektiv? Nej, kronofogden kan bara beslagta saker som tillhör dig. De måste ta reda på vilka saker som tillhör dig innan de kan ta något från dig.

Fängelse

Kan en välja att hamna på samma ställe som någon som man har begått samma brott med?
 - Det är inte sannolikt att en blir placerad på samma anstalt.

Får en ha egen dator på öppen anstalt?
 - Nej, bara tillgång till anstaltens datorer och då endast för studier.

Får en föra ut eller in digitalt material – i form av brända CD eller på USB?
 - Nej. 

Vad får en ha med sig i fängelser? 
- Det är förbjudet att inneha andra spelkonsoler eller datorer än de som lånas ut av anstalten.
- Böcker och tidningar som uppmanar till brott eller som innehåller beskrivningar av hur man tillverkar droger eller föremål som kan användas för att begå brott får inte innehas.
- Det som finns i bostadsrummet (ens eget rum) får inte heller påverka till exempel verksamhet med behandling. Ett par exempel: en person som är dömd för sexualbrott och som får behandling för detta får inte inneha pornografi.
- Om det inte finns särskilda skäl mot det, kan du i öppen anstalt få inneha privat cd, hörlurar, enklare spelkonsol eller musikinstrument. Upp till 20 CD-skivor.

Får jag studera?
- På nästan alla anstalter kan du studera. Du kan läsa in ämnen från grundskolan och gymnasieskolan. Många som är på anstalt arbetar och studerar samtidigt.