Plattform

Ofog plattform antagen 24 januari 2010 på Ofogkonventet

Ofog kämpar för nedrustning, internationell solidaritet och en rättvis fredlig värld. Vi jobbar mot världens största krigsorganisation Nato och EUs ökade militarisering, mot kärnvapen samt mot vapenindustrin, såväl den svenska som den globala.

Vi är ett religiöst och partipolitiskt obundet nätverk, där alla som ställer upp på vår plattform är välkomna att delta. Det står alla fritt att inom plattformens riktlinjer bilda egna grupper och göra aktioner i Ofogs namn.

Ofogs verksamhet sker lokalt, genom självständiga lokalgrupper; nationellt, genom samordnade aktioner och läger; och internationellt genom resor till aktioner i andra länder och samverkan med antimilitaristiska nätverk och organisationer i andra länder.

Vi arbetar för fred med fredliga metoder, genom opinionsbildning, folkbildning, aktivt ickevåld, civil olydnad och andra former av fredlig direkt aktion. Våra arbetsmetoder kännetecknas av öppenhet, ansvar och respekt gentemot alla inblandade och omsorg om vår egen och andras säkerhet.

Vi tycker att det är viktigt att utmana den lydnad som möjliggör förtryck, missförhållanden eller orättvisor. Eftersom vissa lagar möjliggör att övergrepp begås väljer somliga av oss ibland att göra aktioner som bryter mot lagen. Lagbrott är ett av motståndets många verktyg och att Ofog som nätverk ibland bryter mot lagar, innebär inte att alla som deltar i vår verksamhet väljer att göra det.

Vi är medvetna om att det i alla grupper uppstår informella makthierarkier baserade på till exempel kön, klass, etnicitet och social status. De kan också uppstå av mer diffusa orsaker som t.ex. skillnader i självförtroende och erfarenhet. Vi motarbetar aktivt dessa makthierarkier i vårt arbete och verkar för organisationsformer där alla kan känna sig välkomna och vara delaktiga på lika villkor. För en effektiv kamp ska allas röster höras. Vi vill att metoderna vi använder ska likna målet så mycket som möjligt.

Militarismen är en av hörnstenarna i den nuvarande imperialistiska världsordning som gynnar en global elits politiska och ekonomiska intressen. Krig, kapprustning, folkmord och ockupationer som endast tjänar företags och statsmakters egenintressen upprätthålls av denna ideologi som för alla oss andra är förödande.

Militarismen baseras på att makt skapas och upprätthålls med militär överlägsenhet. Strukturellt förtryck som rasism, sexism och homofobi samt ekonomiska och sociala klyftor förstärks av militarismen. Militarismen är hierarkisk och totalitär och står i motsats till en levande demokrati.

Den orättvisa världsordningen är beroende av ett globalt nätverk av baser och installationer för tillverkning av vapen, vapentransporter, militär avlyssning, militära hamnar, flygplatser, samt institutioner för planering och administration av krig. Genom direkta aktioner mot dessa platser skakar vi om det militärindustriella komplexet och kastar grus i krigsmaskineriet. Vi vet att det går att skapa en rättvis och fredlig värld. Tillsammans kan vi lägga ner hela den militaristiska världsordningen och istället satsa kraft, resurser och energi på att skapa något roligt, vettigt och vackert.