Vapen- och militärindustrin

Sverige är en av de största vapenexportörerna i världen, mängden exporterade vapen varierar från år till år, men ofta är Sverige det land som exporterar flest vapen per invånare i världen. Vapnen används för att döda människor och skapar en osäkrare värld för alla. Svenska vapen säljs dessutom direkt till länder som är i krig och som begår övergrepp mot mänskliga rättigheter, trots att detta bryter mot Sveriges regler för vapenexport.

Sveriges krigsmaterielexport har mer än fyrdubblats under 2000-talet, från ett värde av 3,1 miljarder kronor 2001 till 13,9 miljarder kronor 2011. Det gör Sverige till en av de fem största vapenexportörerna per medborgare i världen.

Sedan USA:s invasion av Irak har den svenska exporten av vapen till de amerikanska väpnade styrkorna mer än fördubblats. Till kriget bidrar Sverige med till exempel granatgeväret "Carl Gustaf", pansarvärnsvapnet "AT4", granaten "Excalibur" och kikarsikten till maskingevär.

Så kallade "lätta vapen" dödar nära 500 000 människor per år och regeringen konstaterar själv att "inga andra typer av vapen orsakar fler dödsoffer och mer lidande än dessa". Samtidigt sålde Sverige enbart under 2007 lätta vapen för 1,2 miljarder kronor. Bland vapnen fanns pansarskotten till USA, delar till granatgevär till Indien och delar till bärbara luftvärnssystem till Indonesien och Pakistan. Det mest spridda vapnet av de svensktillverkade lätta vapnen är antagligen granatgeväret Carl Gustaf som sedan 1963 sålts till över 40 länder. Idag är det Saabs dotterbolag, Saab Bofors Dynamics, som producerar Carl Gustaf.

De senaste åren har det skett en internationalisering av Sveriges krigsmaterielproduktion, med ökat utländskt ägande och mer internationella samarbetsprogram. Ca 30 procent av den svenska krigsmaterielindustrin är idag utlandsägd.

Riktlinjer för vapenexport

De svenska reglerna kring vapenexport säger att vapen inte får föras ut ur landet utan tillstånd. Sådant tillstånd ges av en myndighet som kallas Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och bör endast ges om det "behövs för att tillgodose det svenska försvarets behov eller i övrigt är säkerhetspolitiskt önskvärt", eller "inte står i strid med principerna för Sveriges utrikespolitik". Utöver dessa grundläggande principer finns det tre tillfällen då tillstånd inte ska beviljas (s.k. ovillkorliga hinder) och tre tillfällen då tillstånd inte bör beviljas (s.k. villkorliga hinder). Ovillkorliga hinder är om exporten skulle strida mot internationella överenskommelser, gå emot beslut av FN:s säkerhetsråd eller strida mot folkrättsliga regler om export från neutral stat under krig, och villkorliga hinder är att export inte bör ske till stater där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer, som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat eller befaras bli det eller som har inre väpnade oroligheter. Slutligen säger reglerna att om mottagarlandet hamnar i väpnad konflikt så bör tillståndet återkallas. Reservdelar och ammunition bör dock få säljas såvida inte ovillkorliga hinder föreligger.

Vid beslut om tillstånd kan ISP rådfråga det parlamentariskt sammansatta Exportkontrollrådet. Om ärendet är av principiell betydelse eller annars av särskild vikt, ska ISP överlämna ärenden till regeringen för beslut. En gång per år offentliggör ISP en rapport med statistik och fakta om exporten det gångna året. Med vissa länder har Sverige så kallade samarbetsavtal till vilka vi mer eller mindre kan kringgå riktlinjerna. Bland dessa länder finns USA, EU-länderna, Chile, Malaysia, Sydafrika, Saudiarabien, Thailand och Israel.

På global nivå finns inga ”lagar” som reglerar vapenhandeln. De regelverk som existerar är bl.a. konventionen om förbud mot landminor från 1997, EU:s uppförandekod för vapenexport från 1998 samt FN:s handlingsplan mot spridning av lätta vapen från 2001. Här kan du läsa mer om vilka lagar och riktlinjer som finns som reglerar vapenhandeln.

Vapenföretag i Sverige

Saab är Sveriges största vapenföretag uppdelat på underenheter som t.ex. Saab Bofors Dynamics (Karlskoga), Saab Microwave Systems (Göteborg) och Gripen international (Linköping). Deras verksamhetsområde är bl.a. flygmissilsystem och radarövervakningsystem och de tillverkar vapen som Gripen, NLAW, AT4, Carl-Gustaf, STRIX, BAMSE, METEOR m.fl. Den kanske mest kända och Saab Aerosystems viktigaste produkt är JAS 39 Gripen. Flygplanet är det första i världen av fjärde generationens stridsflygplan i aktiv tjänst. Gripen är det mest kraftfulla och avancerade stridsflygplan som någonsin byggts av Saab. Gripen marknadsförs aktivt runt hela världen och flera av Saabs Gripenaffärer misstänks och utreds för mutor. Misstankarna rör att mutor har utbetalats i samband med att företaget sålt respektive hyrt ut stridsflygplan till Sydafrika och Tjeckien. Under utredning är även affärer med Österrike, Ungern och Schweiz.

BAE Systems är Europas största vapenföretag och det tredje största vapenföretaget i världen. De tillverkar och säljer stridsflygplan, krigsfartyg, stridsvagnar, pansarfordon, artilleri, missiler, ammunition och mycket mer. Dessa vapen säljs urskillningslöst till länder i hela världen. Deras årsrapport 2005 anger uppriktigt att ”nya hot och konflikter ger krav som saknar motstycke på militära styrkor och ger BAE Systems nya utmaningar och möjligheter ...”. Företaget säger sig ha militära kunder i ”cirka 130 länder”, med de främsta marknaderna hos den repressiva saudiarabiska regimen och USA, dit BAE Systems stadigt flyttar sin verksamhet. BAE Systems är en sammanslagning av British Aerospace (BAe) och Marconi Electronic Systems (MES), vars huvudsakliga verksamhet består av att tillverka, sälja och underhålla militära fordon och vapensystem. BAE Systems har undersökts för mutaffärer med länder som Chile (där de betalat Pinochet för att underlätta vapenaffärer), och med Rumänien, Sydafrika, Tanzania, Tjeckien och Qatar. I Sverige har BAE Systems företagen BAE Systems Bofors i Karlskoga, BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik samt BAE Systems C-ITS i Helsingborg.

Kockums tillverkar militära fartyg (fartyg både under och över vattnet). Företaget satsar bl.a. mycket på utveckling av fartyg i smygteknik (eng. stealth), vilket innebär olika militära tekniker att dölja trupper, farkoster och utrustning. Oftast används dessa metoder för att minimera radarekon från flygplan och ytfartyg. Enligt Kockums själva är de ledande i Sverige inom marin försvarsindustri. "Det nya försvarssystemskonceptet (…) kräver tätare och mer intensiv samordning mellan alla delar av försvarets organisation på land, i luften och till havs. Inom den svenska försvarsindustrin är de främsta bidragsgivarna till detta Kockums, Saab och Ericsson, med Kockums i ledningen inom den marina sfären." Kockums har sålt flera ubåtar till Singapore. Kockums finns i Malmö, Karlskrona och på Muskö.

Aimpoint Sweden AB har utvecklat och sålt så kallade rödpunkts-kikarsikten till en rad olika skjutvapen sedan 1975. En av företagets största kunder är den amerikanska armén, som använder Aimpoints kikarsikten som standard. Kikarsiktena används av militära och polisiära styrkor världen över och hittills har företaget sålt 900 000 st. Företaget uppger att 400 000 av deras kikarsikten används för militära syften idag. 1997 tilldelade den amerikanska armén Aimpoint världens första militära kontrakt för rödpunktskikarsikten. Sedan dess har Aimpoint fortsatt att leverera stora mängder av kikarsikten till den amerikanska armén som använder Aimpoint sikten som standard. Kikarsiktena används även av amerikanska flygvapnet, av amerikanska SOPMOD Block2, samt av den franska, svenska, italienska, danska och finska armén.

Bifogade filer: